FAKT ŚMIERCI

W związku z utratą które­goś z rodziców może ulec przeobrażeniu dotych­czasowa postawa wobec śmierci i nastąpić zmia­na w hierarchii wartości istotnych w życiu. Równocześnie zazwyczaj pojawia się potrzeba serca, a często i konieczność życiowa zajęcia się drugim z rodziców. Dorosłe dzieci starają się oto czyć serdecznością i opieką pozostałą przy ży­ciu matkę czy ojca i… Czytaj więcej »

UCZESTNICTWO BLISKICH

Bliskie osoby z rodziny czy kręgu przy­jaciół mogą pomóc osamotnionemu okazując współczucie, rozmawiając o zmarłym, słuchając o    nim opowiadań. Ważnym momentem jest uczestnictwo bliższych i dalszych osób w cere­monii pogrzebu.Dla dzieci, nawet już dorosłych, utrata które­goś z rodziców stanowi zwykle silne przeżycie. Odczuwają, że zostały opuszczone, że nic nie jest w stanie przywrócić im i zastąpić… Czytaj więcej »

ODZYSKANIE EMOCJONALNEJ STABILNOŚCI

Jednakże odzys­kanie pełnej emocjonalnej stabilności i normal­nej aktywności może wymagać wielu miesięcy. Osoba opuszczona musi sama pokonać żal i przez cierpienie i rezygnację pogodzić się z nieodwo­łalnością nowej sytuacji. Pomocne w tym wzglę­dzie okazuje się odnajdywanie we wspomnie­niach różnych przeżytych wspólnie sytuacji i uświadomienie sobie, że w nowych analogicz­nych sytuacjach znajdzie się sama i będzie… Czytaj więcej »

NAJTRUDNIEJSZA SPRAWA

Po­czątkowo najtrudniejsza jest pierwsza sprawa i tu konieczność krzątania się koło przeorgani­zowania sobie warunków egzystencji stanowi niejako pomoc w oderwaniu się od przykrych przeżyć osamotnienia. Owdowiały buntuje się przeciwko osieroceniu, wini osobę odeszłą, że zostawiła go samego, przeżywa fazę ostrego ża­lu i pretensji do zmarłego względnie sam przy­pisuje sobie winę, że nie zapobiegł jego odejściu.… Czytaj więcej »

ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY

Śmierć członka rodziny pociąga za sobą za­wsze kryzys w jej życiu, nawet gdy jest to człowiek stary i wszyscy zdawali sobie sprawę, że jego odejście jest nieuchronne. Największy wstrząs przeżywa współmałżonek. Małżeństwo przestaje istnieć, a życie owdowiałego wymaga przestawienia na nowe tory: musi zostać prze­organizowane gospodarstwo domowe i wy­pracowany nowy styl bytowania. Wdowiec czy wdowa… Czytaj więcej »

KULTYWOWANY OBYCZAJ

Poprawia to stan opieki nad ciałem człowieka, ale skazuje go na osamotnienie, na brak kontaktu, ciepła i troski najbliższych. Współcześnie śmierć staje się jak gdyby czymś wstydliwym czy tak ciężkim do zniesienia, że prawie nie mówi się o niej z od­chodząc ym. Zanika obyczaj żegnania się naj­bliższych z umierającym i gromadzenia się przy nim dla… Czytaj więcej »

ŚWIADOMOŚĆ NADCHODZĄCEGO KRESU

Zwykle budzi uczucie mniej lub bardziej silnego lęku. Stykanie się w ciągu życia z fak­tami śmierci w bliższym i dalszym otoczeniu ma wpływ na ukształtowanie się własnego sto­sunku do śmierci i hierarchii wartości istotnych w życiu.Nieco innym zagadnieniem, jakkolwiek ściśle związanym z poprzednim, jest świadomość nad­chodzącego kresu i umierania. Współcześnie coraz częściej śmierć następuje w… Czytaj więcej »

SZACUNEK I MIŁOŚĆ

Otoczenie szacunkiem i miłością najbliższych starszych osob prowadzących odrębne życie umożliwi im czerpanie zadowolenia z własnych osiągnięć i dobrze spełnionych obowiązków oraz pomyśl­nych wydarzeń w życiu dzieci i wnuków.Poruszając problematykę małżeństwa eme­ryckiego nie można pominąć ważnego biolo­gicznie i społecznie faktu, jakim jest śmierć. Można wyróżnić tutaj trzy aspekty: stosunek do śmierci i przeżywanie jej nieuchronności… Czytaj więcej »

ŚREDNIE POKOLENIE

Ludzie w starszym wieku mają prawo do odpoczynku po aktywnym życiu, należnego im także ze względu na nadwątlone siły fizyczne, jakkolwiek poczu­cie, że są potrzebni i że mogą pomagać w rodzi­nie dzieciom i wnukom, sprawia im wielką przy­jemność. Nie pozbawiając ich tej satysfakcji i poczucia przydatności, synowie i córki muszą pamiętać o dużej męczliwości osób… Czytaj więcej »

STARSI LUDZIE

Nie­mniej starsi ludzie w większości deklarują chęć mieszkania oddzielnego, chociaż w pobliżu swych dzieci. Jest to zgodne z życzeniami średniego pokolenia. Z badań J. Piotrowskiego wynika, że aż 67% ludzi starych mających dzieci miesz­ka z nimi, co powodowane jest zwykle trudno­ściami mieszkaniowymi. Wspólne mieszkanie nie sprzyja dobrym wzajemnym stosunkom Warto przypomnieć, że inne są potrzeby… Czytaj więcej »