FAKT ŚMIERCI

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

W związku z utratą które­goś z rodziców może ulec przeobrażeniu dotych­czasowa postawa wobec śmierci i nastąpić zmia­na w hierarchii wartości istotnych w życiu. Równocześnie zazwyczaj pojawia się potrzeba serca, a często i konieczność życiowa zajęcia się drugim z rodziców. Dorosłe dzieci starają się oto czyć serdecznością i opieką pozostałą przy ży­ciu matkę czy ojca i pomóc w zorganizowaniu życia na nowo. Fakt śmierci któregoś z rodzicow stanowi zwykle kryzys w życiu rodziny średniego poko­lenia. Kryzys ten może mieć ostrzejszy lub ła­godniejszy przebieg w zależności od siły związ­ków uczuciowych i częstości kontaktu członków tej rodziny z utraconą osobą. Ponadto jeżeli małżeństwo emeryckie mieszkało razem z ro­dziną średniego pokolenia, śmierć powoduje zmiany w strukturze rodziny trzypokolemowe]. Zmiana w strukturze rodziny następuje także wtedy, gdy pozostała przy życiu osoba najstar­szego pokolenia decyduje się zamieszkać wspól­nie ze swymi dziećmi. W obu tych przypadkach rodzina średniego pokolenia musi się adaptować do nowo zaistniałej sytuacji.

UCZESTNICTWO BLISKICH

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Bliskie osoby z rodziny czy kręgu przy­jaciół mogą pomóc osamotnionemu okazując współczucie, rozmawiając o zmarłym, słuchając o    nim opowiadań. Ważnym momentem jest uczestnictwo bliższych i dalszych osób w cere­monii pogrzebu.Dla dzieci, nawet już dorosłych, utrata które­goś z rodziców stanowi zwykle silne przeżycie. Odczuwają, że zostały opuszczone, że nic nie jest w stanie przywrócić im i zastąpić miłości, opiekuńczości rodziców. Mimo że rodzice mogli być już w podeszłym wieku i doznawać przez dłuższy czas opieki ze strony dzieci, we wspo­mnieniach pośmiertnych wracają one do wcześ­niejszych okresów życia, kiedy to same do­świadczały ochrony i pomocy. Wszystkie inne doznania ostrego żalu, poczucia winy czy buntu mogą występować analogicznie jak u owdowia­łego współmałżonka.

ODZYSKANIE EMOCJONALNEJ STABILNOŚCI

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Jednakże odzys­kanie pełnej emocjonalnej stabilności i normal­nej aktywności może wymagać wielu miesięcy. Osoba opuszczona musi sama pokonać żal i przez cierpienie i rezygnację pogodzić się z nieodwo­łalnością nowej sytuacji. Pomocne w tym wzglę­dzie okazuje się odnajdywanie we wspomnie­niach różnych przeżytych wspólnie sytuacji i uświadomienie sobie, że w nowych analogicz­nych sytuacjach znajdzie się sama i będzie mu­siała stawić im czoła. Niektórzy autorzy zwra­cają uwagę, że jeżeli osoba opuszczona nie prze­chodzi przez fazę cierpienia, a nie jest w stanie zaakceptować swojej obecnej sytuacji, mogą wystąpić u niej zaburzenia psychiczne. Mogą też pojawić się zaburzenia psychosomatyczne, jak to ma miejsce w innych sytuacjach związa­nych z przeżyciem ciężkiego stressu czy po­rażki.

NAJTRUDNIEJSZA SPRAWA

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Po­czątkowo najtrudniejsza jest pierwsza sprawa i tu konieczność krzątania się koło przeorgani­zowania sobie warunków egzystencji stanowi niejako pomoc w oderwaniu się od przykrych przeżyć osamotnienia. Owdowiały buntuje się przeciwko osieroceniu, wini osobę odeszłą, że zostawiła go samego, przeżywa fazę ostrego ża­lu i pretensji do zmarłego względnie sam przy­pisuje sobie winę, że nie zapobiegł jego odejściu. Z czasem brak przeżywa się jako czasową nie­obecność, mając poczucie, że osoba utracona wróci, pragnie się zachować jej rzeczy osobiste i pamiątki po niej. Bywa, że przeżywa się psy­chicznie jej obecność względnie pojawia się ona w snach. Jak podaje E. Lindemann, ostry kry­zys trwa od 4 do 6 tygodni.

ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Śmierć członka rodziny pociąga za sobą za­wsze kryzys w jej życiu, nawet gdy jest to człowiek stary i wszyscy zdawali sobie sprawę, że jego odejście jest nieuchronne. Największy wstrząs przeżywa współmałżonek. Małżeństwo przestaje istnieć, a życie owdowiałego wymaga przestawienia na nowe tory: musi zostać prze­organizowane gospodarstwo domowe i wy­pracowany nowy styl bytowania. Wdowiec czy wdowa rozpoczyna samodzielne, ale samotne życie bądź zostaje włączony do grupy rodzinnej swych dzieci czy innych bliskich krewnych. Kryzys ten wymaga więc dwojakiej adaptacji: po pierwsze — pogodzenia się z opuszczeniem przez bliskiego człowieka, z którym przeżyło się nieraz kilkadziesiąt lat, po drugie — przystoso­wania się do nowych warunków życia.

KULTYWOWANY OBYCZAJ

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Poprawia to stan opieki nad ciałem człowieka, ale skazuje go na osamotnienie, na brak kontaktu, ciepła i troski najbliższych. Współcześnie śmierć staje się jak gdyby czymś wstydliwym czy tak ciężkim do zniesienia, że prawie nie mówi się o niej z od­chodząc ym. Zanika obyczaj żegnania się naj­bliższych z umierającym i gromadzenia się przy nim dla zaznaczenia, że jest się z nim razem w tym trudnym dla niego momencie, i dodania mu odwagi. Kultywowany jest natomiast obyczaj ucze­stnictwa w pogrzebie nie tylko członków ro­dziny, ale także przyjaciół, sąsiadów, bliższych czy dalszych znajomych, kolegów. Ceremonia ta ma znaczenie głównie dla żyjących, a przede wszystkim dla najbliższych, silnie uczuciowo związanych ze zmarłym. Uczestnictwo różnych osób w pogrzebie wskazuje na liczne więzi spo­łeczne zmarłego i stanowi dla najbliższej ro­dziny pociechę i pokrzepienie.

ŚWIADOMOŚĆ NADCHODZĄCEGO KRESU

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Zwykle budzi uczucie mniej lub bardziej silnego lęku. Stykanie się w ciągu życia z fak­tami śmierci w bliższym i dalszym otoczeniu ma wpływ na ukształtowanie się własnego sto­sunku do śmierci i hierarchii wartości istotnych w życiu.Nieco innym zagadnieniem, jakkolwiek ściśle związanym z poprzednim, jest świadomość nad­chodzącego kresu i umierania. Współcześnie coraz częściej śmierć następuje w szpitalu, nie­mniej nie jest to tak powszechne jak fakt na- czy w izbach porodowych. Oba te momenty, czy w izbach porodowych. Oba te momenty ważne dla istnienia ludzkiego, warunki współ­czesnego życia usuwają z domu rodzinnego i kręgu osób najbliższych, przenosząc je do instytucji służby zdrowia.

SZACUNEK I MIŁOŚĆ

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Otoczenie szacunkiem i miłością najbliższych starszych osob prowadzących odrębne życie umożliwi im czerpanie zadowolenia z własnych osiągnięć i dobrze spełnionych obowiązków oraz pomyśl­nych wydarzeń w życiu dzieci i wnuków.Poruszając problematykę małżeństwa eme­ryckiego nie można pominąć ważnego biolo­gicznie i społecznie faktu, jakim jest śmierć. Można wyróżnić tutaj trzy aspekty: stosunek do śmierci i przeżywanie jej nieuchronności przez człowieka odchodzącego, przeżywanie owdowienia przez współmałżonka, przeżywanie faktu śmierci przez innych członków rodziny — dzieci, wnuków, braci, siostry.Stosunek do własnej śmierci kształtuje się w ciągu całego życia, jednak intensywniej jest sobie uświadamiany przez człowieka w drugiej połowie życia, a szczególnie w okresie starzenia się.

ŚREDNIE POKOLENIE

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Ludzie w starszym wieku mają prawo do odpoczynku po aktywnym życiu, należnego im także ze względu na nadwątlone siły fizyczne, jakkolwiek poczu­cie, że są potrzebni i że mogą pomagać w rodzi­nie dzieciom i wnukom, sprawia im wielką przy­jemność. Nie pozbawiając ich tej satysfakcji i poczucia przydatności, synowie i córki muszą pamiętać o dużej męczliwości osób w wieku starszym i o ich wzmożonej potrzebie spokoju ciszy, wypoczynku. Średnie pokolenie przejmuje w tej fazie życia rodziny obowiązek strony dającej w stosunku do rodziców, którzy choć nie zawsze chętnie się z tym godzą, stają się głównie stroną obdarza­ną. W/ trosce o zapewnienie osobom starszym pogodnej starości trzeba pamiętać o ich wzmo­żonych potrzebach uczuciowych, a nie prze­ciążać obowiązkami domowymi lub wyczerpu­jącym fizycznie i psychicznie, choć dającym radość, wychowywaniem wnuków.

STARSI LUDZIE

Posted by admin | Wpływ rodziny na naszą osobowość | Posted on Lipiec 5th, 2016

Nie­mniej starsi ludzie w większości deklarują chęć mieszkania oddzielnego, chociaż w pobliżu swych dzieci. Jest to zgodne z życzeniami średniego pokolenia. Z badań J. Piotrowskiego wynika, że aż 67% ludzi starych mających dzieci miesz­ka z nimi, co powodowane jest zwykle trudno­ściami mieszkaniowymi. Wspólne mieszkanie nie sprzyja dobrym wzajemnym stosunkom Warto przypomnieć, że inne są potrzeby w za­kresie codziennego życia ludzi średniego poko­lenia, ich dzieci, a inne osób starszych. W ro­dzinach trzypokoleniowych powstają więc kon­flikty i różne negatywne zjawiska, między in­nymi gdy najstarsze pokolenie zostaje obciążo­ne funkcją wychowawczą.